Algemene voorwaarden podotherapie

Om de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te betalen voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten.

Facturering

Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. U kunt de factuur per pin in onze praktijk voldoen. Indien u niet per pin kunt betalen, is het alternatief om de factuur op rekening te voldoen. Facturen op rekening worden binnen PodoTherapie Ermelo afgehandeld door Infomedics. Het is niet mogelijk om uw factuur per creditcard te voldoen. Behandelingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed zullen door PodoTherapie Ermelo rechtstreeks worden gedeclareerd bij zorgverzekeraar of zorggroep /-instelling.

Om de financiële kant goed te laten verlopen is het noodzakelijk om uw BSN te vermelden op de factuur. Bij medische correspondentie worden deze gegevens ook gebruikt, dit om identiteitsverwisseling te voorkomen.

De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk of mondeling heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.

Annulering afspraken

Gemaakte afspraken (mondeling, telefonisch, WhatsApp, mail of andere wijze) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.

Kwaliteit en service

Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan als kwaliteitsgeregistreerde ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Al onze pedicures zijn lid van ProVoet en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Op therapeutische hulpmiddelen kan geen garantie op het effect van deze hulpmiddelen gegeven worden. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

Akkoord behandelplan

Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening tijdens of na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische hulpmiddelen, zoals podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na uw akkoord en afronding van het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht, vermeerderd met administratiekosten.

Klachten kunt u schriftelijk indienen via mail: service@uwpodotherapeut.nl of per post: PodoTherapie Ermelo, afd. klachtenafhandeling, Schoolpad 1c, 3851 JE te Ermelo.

Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.